สามารถโอนเงินมาได้ที่

บริษัทไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทบัญชีกระแสรายวัน

 

 สาขาพัฒน์พงศ์

 เลขที่ : 018-1-10761-8

 

 สาขาสยามสแควร์

 เลขที่ : 152-3-10220-8

 

 สาขาสยามสแควร์

 เลขที่ : 038-3-08042-8

 

 สาขาเพลินจิต

 เลขที่ : 001-0-18009-9

 

 

 สาขาถ.ศรีอยุธยา

 เลขที่ : 013-6-10714-1

 

 

 สาขาสี่พระยา

 เลขที่ : 211-3-07146-3